Jihočeský krajJihočeský kraj
Aplikace Česká obec

Videonávod Česká Obec

SMS info

Ledenice - meteostanice

on-lne webkamera

http://www.lipno-pocasi.cz/ledenice

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Úřad městyse > Veřejné zakázky > Veřejné zakázky - vhodne-uverejneni.cz

PVU - elektronický nástroj nové generace

Multifunkční UMT hřiště pro baseball, softball a volejbal

Předmětem plnění zakázky je vybudování multifunkčního hřiště s vrchním krytem z UMT III. generace o výšce 60 mm s gumovým granulátem.
25. 05. 2022 15:00

Zpracování a administrace žádostí o dotace –Novostavba ZŠ Ledenice

Předmětem veřejné zakázky je výkon zpracování a administrace dotací v rámci projektu Novostavba ZŠ Ledenice (dále také „projekt“). Předmětem plnění jsou všechny činnosti nezbytné pro řádné podání žádostí o dotace, následnou administraci dotací až do doby ukončení projektu, v souvislosti s projektovou přípravou, stavbou a následným uvedením ZŠ Ledenice do provozu, zejména: 1. Manažerské řízení přípravy projektu 2. Podání projektové žádosti 3. Administrace každé dotace během realizace projektu 4. Propagace 5. Administrace po realizaci projektu, závěrečná zpráva o realizaci 6. Zprávy o udržitelnosti 7. Průkaz energetické náročnosti budovy
22. 12. 2021 12:30

Stavební úpravy víceúčelové budovy č.p. 70, Ledenice - I. etapa

Předmětem plnění zakázky je rekonstrukce 1. a 2. NP. Stavba bude sloužit i nadále jako stavba občanské vybavenosti - v přízemí zůstanou stávající provozy - drobné provozovny a nově zde bude doplněno WC pro invalidu, ve 2. NP bude nově umístěna základní umělecká škola.
2. 12. 2021 14:33

Ledenice - dopravní automobil

Předmětem veřejné zakázky je dodávka hasičského automobilu, kategorie podvozku 1 s celkovou hmotností do 3.500 kg
23. 08. 2021 10:10

Oprava povrchu ulice F. Sládka - Ledenice

23. 06. 2021 12:24

„k.ú. Ledenice – tůně na p.č. 3920/136 a 3920/100“

Předmětem plnění zakázky jsou kompletní stavební práce na výstavbě 3 tůní. V zájmovém území se předpokládá jejich vyhloubení. Tůně budou průtočné a hladina bude z větší části závislá kótě průlehu. Těžená zemina z prostoru tůní bude separována dle vlastností těženého materiálu. Těsnější zemní materiál bude použit na návodní část valu, propustnější pak na jeho vzdušnou polovinu.
22. 06. 2021 13:30

Ledenice, Zaliny - obnova kanalizace

Provedení obnovy splaškové kanalizace DN 250 na pozemcích parc. č. 1434/2, 395, 393 a 1436 v k. ú. Zaliny v celkové délce 105,6 m a 3 ks kanalizačních šachet dle zjednodušené projektové dokumentace a výkazu výměr.
12. 01. 2021 10:00

Ledenice, Ohrazení - asfaltace místní komunikace

Předmětem zakázky je provedení pokládky obrusné vrstvy asfaltového povrchu na místní komunikaci v Ohrazení, včetně vyrovnání profilů asfaltovou směsí, zpevnění krajnic drceným kamenivem, zařezání a zatěsnění spár u napojení na stávající asfaltové komunikace.
14. 12. 2020 10:00

Odbahnění retenční nádrže Kačerovec

Předmětem veřejné zakázky je kompletní odtěžení sedimentů a zeminy v celé ploše stálého nadržení, výměna výpusti, schodiště , doplnění pohozu z lomového kamene.
19. 11. 2020 11:29

ZTV Ledenice - lokalita "Za Školou"

12. 08. 2020 13:03

Stavební úpravy a přístavba kuchyně a jídelny objektu MŠ Ledenice - projektová dokumentace

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace do úrovně dokumentace pro výběr zhotovitele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. Fáze dokumentace: návrh (studie) stavby, PD pro stavební povolení, PD pro provedení stavby (rozpočet, autorský dozor)
21. 05. 2020 12:00

Ledenice - ulice Dr. Stejskala - stavební úpravy

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy ulice Dr. Stejskala v úseku od křižovatky s ulicí Na Oborách po křižovatku s ulicí Lazeňská.
24. 04. 2020 9:00

Stezka Ledenice, úsek Ohrazeníčko – U Císaře – ČSPH Ledenice; Registrační číslo: CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_046/0012427

7. 04. 2020 8:51

Interiér hospody Ledenice

Předmětem veřejné zakázky je vybavení restaurace v rozsahu dle předloženého výkazu výměr.
11. 03. 2020 14:30

Rekonstrukce opěrné zdi DPS Ledenice

Zakázka zadána v havarijním režimu.
21. 02. 2020 10:00

Modernizace restaurace v Ledenicích - vzduchotechnika

Vybavení objektu vzduchotechnikou v rozsahu dle předložené dokumentace
27. 11. 2019 13:30

Modernizace restaurace v Ledenicích - GASTRO část

Vybavení restaurace a kuchyně v rozsahu dle projektové dokumentace vypracované Ing. P. Šebestou.
7. 08. 2019 15:30

Přístavba vstupního schodiště a terasy k budově s č.p. 68 v Ledenicích

Přístavba vstupního schodiště a terasy v rozsahu dle projektové dokumentace zhotovené projektantem Ing. Tomášem Fuitem
29. 07. 2019 14:00

Ledenice - vodovod a kanalizace pro průmyslovou zónu

Výstavba vodovodu a kanalizace v průmyslové zóně v k. ú. Ledenice v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované společností VAK projekt s.r.o.
18. 06. 2019 11:00

Oprava elektroinstalace v budově č. p. 68, Ledenice

Oprava elektroinstalace v budově č.p. 68 - pohostinství v Ledenicích
27. 05. 2019 14:10

Ledenice - pořízení traktoru a příslušenství

Pořízení traktoru pro potřeby městyse Ledenice.
20. 05. 2019 13:50

Ledenice, Zaliny – kanalizace a ČOV

Předmětem je výstavba nové oddílné splaškové kanalizace v intravilánu obce v celkové délce 2559m a výtlaku v délce 660m, která bude sloužit k odvodu splaškových vod z místní části Zaliny. Čerpací stanice odpadních vod se separací tuhých látek a s dvojicí čerpadel bude provedena z prefabrikovaných dílců o vnitřním průměru 2,5m. Čistírna odpadních vod je navržena jako kompaktní monoblokový objekt se zakrytým technologickým procesem. Účelem realizované stavby bude zajištění odvodu a likvidace splaškových a dešťových odpadních vod ze stávajících objektů bydlení. Součástí projektové dokumentace jsou i stoky A DN 250 a DN 200, stoky A1 a A5, které jsou navrženy do nezastavěných území, tyto stoky nejsou uvedeny v soupisu prací a nejsou součástí předmětu veřejné zakázky.
15. 11. 2018 13:09

Adaptace kotelny na učebny ZŠ

Adaptace kotelny na učebny ZŠ v rozsahu podle zadávací dokumentace vyhotovené projektovým manažerem Ing. Otto Martínkem
2. 10. 2018 9:30

Ledenice - dopravní automobil

Dodávka hasičského dopravního automobilu kategorie LIZ 4 x 4
22. 05. 2018 11:10

Stavební úpravy zpevněných ploch Ledenice - hřbitov

Stavební úpravy zpevněných ploch u hřbitova v Ledenicích v rozsahu podle zadávací dokumentace vypracované Mgr. Danem Hanselem.
22. 05. 2018 10:00