Jihočeský krajJihočeský kraj
Aplikace Česká obec

Videonávod Česká Obec

SMS info

Ledenice - meteostanice

on-lne webkamera

http://www.lipno-pocasi.cz/ledenice

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Úřad městyse > Veřejné zakázky > Veřejné zakázky - vhodne-uverejneni.cz

PVU - elektronický nástroj nové generace

Softball Ledenice - stavba ocelové konstrukce pro ochranné sítě

Předmětem plnění zakázky je zřízení svislých pilot, dodávka, montáž sloupů a sítí dle statického posudku.
19. 04. 2024 12:00

Garáž pro zásahové vozidlo na p.č. st. 12, k.ú. Ledenice

Předmětem plnění zakázky je provedení výstavby garážového stání na pozemku parc.č. st. 12 v k.ú. Ledenice, které bude sloužit pro parkování požárního zásahového vozidla.
18. 04. 2024 11:00

LEDENICE, ULICE ZALINSKÁ – STAVEBNÍ ÚPRAVY

Stavba řeší chybějící a z pohledu stávající i budoucí zástavby RD nezbytnou technickou a dopravní vybavenost v uličním profilu Zalinské ulice v Ledenicích. Konkrétně se jedná o jednotnou kanalizaci, vodovod, veřejné osvětlení a chodníky. V tomto smyslu bude mít navrhovaná vybavenost pozitivní vliv na životní prostředí.
11. 09. 2023 12:54

Most ev. č. 157-016 a okružní křižovatka Ledenice

Předmětem plnění veřejné zakázky je funkční a bezvadné provedení veškerých stavebních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, nezbytných k úplnému dokončení této stavby v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací - MK Mysletín, chodníky, kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení
24. 07. 2023 12:00

Stavební úpravy objektu č.p. 89, na p. č. st. 34, k.ú. Ledenice - projektová dokumentace

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace do úrovně pro výběr zhotovitele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. a zajištění inženýrské činnosti (správní rozhodnutí)
26. 04. 2023 9:53

Ledenice - chodník hřbitov

Předmětem plnění zakázky je rekonstrukce chodníku na hřbitově v celkové ploše 235 m2. Součástí stavebních prací jsou kompletní zemní práce.
12. 04. 2023 11:23

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA KUCHYNĚ A JÍDELNY MŠ LEDENICE

2. 03. 2023 14:20

Výměna plynových kotlů na DPS Ledenice

Předmětem plnění zakázky je dodávka a montáž 30 ks plynových kondenzačních kotlů, včetně montáže a zprovoznění.
20. 07. 2022 17:00

Ohrazení - výstavba garáže

Předmětem plnění zakázky: Stavba je přístavbou k objektu stávající restaurace. Stavba sdružuje prostory pro garážování, sociální zařízení, krytý vstup, terasu přidruženou k provozu restaurace umístěnou na pochozí střeše stavby přístupnou přes rampu a z objektu restaurace.
14. 07. 2022 14:00

Stavební úpravy sociálního zařízení v 1. NP - č.p. 70 Ledenice

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy sociálního zařízení v 1. nadzemním podlaží víceúčelové budovy č.p. 70 Ledenice
12. 07. 2022 11:00

Výměna herních prvků na dětském hřišti u školní družiny - Ledenice

Předmětem veřejné zakázky je výměna stávajících a instalace nových herních prvků na dětském hřišti u školní družiny v Ledenicích na pozemku parc.č. 49, k.ú. Ledenice.
1. 07. 2022 10:00

Chodník Ohrazeníčko

Předmětem zakázky je stavba chodníku, který se nachází severně od obce Ohrazeníčko, podél stávající MK. Stavba zahrnuje novostavbu a v místech napojení stavební úpravu chodníku včetně veřejného osvětlení. Chodník je navržen od silnice II/157 v délce 304,05 m. Podrobně zpracováno v projektové dokumentaci vyhotovené společností ZESA s.r.o.
1. 07. 2022 8:15

Multifunkční UMT hřiště pro baseball, softball a volejbal

Předmětem plnění zakázky je vybudování multifunkčního hřiště s vrchním krytem z UMT III. generace o výšce 60 mm s gumovým granulátem.
25. 05. 2022 15:00

Zpracování a administrace žádostí o dotace –Novostavba ZŠ Ledenice

Předmětem veřejné zakázky je výkon zpracování a administrace dotací v rámci projektu Novostavba ZŠ Ledenice (dále také „projekt“). Předmětem plnění jsou všechny činnosti nezbytné pro řádné podání žádostí o dotace, následnou administraci dotací až do doby ukončení projektu, v souvislosti s projektovou přípravou, stavbou a následným uvedením ZŠ Ledenice do provozu, zejména: 1. Manažerské řízení přípravy projektu 2. Podání projektové žádosti 3. Administrace každé dotace během realizace projektu 4. Propagace 5. Administrace po realizaci projektu, závěrečná zpráva o realizaci 6. Zprávy o udržitelnosti 7. Průkaz energetické náročnosti budovy
22. 12. 2021 12:30

Stavební úpravy víceúčelové budovy č.p. 70, Ledenice - I. etapa

Předmětem plnění zakázky je rekonstrukce 1. a 2. NP. Stavba bude sloužit i nadále jako stavba občanské vybavenosti - v přízemí zůstanou stávající provozy - drobné provozovny a nově zde bude doplněno WC pro invalidu, ve 2. NP bude nově umístěna základní umělecká škola.
2. 12. 2021 14:33

Ledenice - dopravní automobil

Předmětem veřejné zakázky je dodávka hasičského automobilu, kategorie podvozku 1 s celkovou hmotností do 3.500 kg
23. 08. 2021 10:10

Oprava povrchu ulice F. Sládka - Ledenice

23. 06. 2021 12:24

„k.ú. Ledenice – tůně na p.č. 3920/136 a 3920/100“

Předmětem plnění zakázky jsou kompletní stavební práce na výstavbě 3 tůní. V zájmovém území se předpokládá jejich vyhloubení. Tůně budou průtočné a hladina bude z větší části závislá kótě průlehu. Těžená zemina z prostoru tůní bude separována dle vlastností těženého materiálu. Těsnější zemní materiál bude použit na návodní část valu, propustnější pak na jeho vzdušnou polovinu.
22. 06. 2021 13:30

Ledenice, Zaliny - obnova kanalizace

Provedení obnovy splaškové kanalizace DN 250 na pozemcích parc. č. 1434/2, 395, 393 a 1436 v k. ú. Zaliny v celkové délce 105,6 m a 3 ks kanalizačních šachet dle zjednodušené projektové dokumentace a výkazu výměr.
12. 01. 2021 10:00

Ledenice, Ohrazení - asfaltace místní komunikace

Předmětem zakázky je provedení pokládky obrusné vrstvy asfaltového povrchu na místní komunikaci v Ohrazení, včetně vyrovnání profilů asfaltovou směsí, zpevnění krajnic drceným kamenivem, zařezání a zatěsnění spár u napojení na stávající asfaltové komunikace.
14. 12. 2020 10:00

Odbahnění retenční nádrže Kačerovec

Předmětem veřejné zakázky je kompletní odtěžení sedimentů a zeminy v celé ploše stálého nadržení, výměna výpusti, schodiště , doplnění pohozu z lomového kamene.
19. 11. 2020 11:29

ZTV Ledenice - lokalita "Za Školou"

12. 08. 2020 13:03

Stavební úpravy a přístavba kuchyně a jídelny objektu MŠ Ledenice - projektová dokumentace

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace do úrovně dokumentace pro výběr zhotovitele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. Fáze dokumentace: návrh (studie) stavby, PD pro stavební povolení, PD pro provedení stavby (rozpočet, autorský dozor)
21. 05. 2020 12:00

Ledenice - ulice Dr. Stejskala - stavební úpravy

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy ulice Dr. Stejskala v úseku od křižovatky s ulicí Na Oborách po křižovatku s ulicí Lazeňská.
24. 04. 2020 9:00

Stezka Ledenice, úsek Ohrazeníčko – U Císaře – ČSPH Ledenice; Registrační číslo: CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_046/0012427

7. 04. 2020 8:51